Næring i Mandal

i kategorien Næring i Mandal Publisert . Sist endret .

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Jåbekk industriområde - fotograf: Odd Arne Nomedal, Fotofabrikken

Mandal kommunes oppgave er å tilrettelegge for en positiv næringsutvikling, hvorav næringslivets oppgave er å utnytte disse mulighetene til økt verdiskapning. I 2011 var det iht. SSB ca. 7200 sysselsatte i Mandal - hvorav de fleste jobbet innen helse og omsorg-, bygg og anlegg-, varehandel, motorvognreparasjon eller industriyrket.


 I 2003 etablerte man Sjøsanden Næringshage AS (nå: Lindesnesregionen Nærgingshage) sammen med Lindesnes kommune. I 2006 fulgte Audnedal og Marnardal på som eiere i selskapet. Mandal kommune yter årlig tilskudd til driften av selskapet. Til gjengjeld bruker Mandal kommune næringshagen som et næringsutviklingsselskap. Dette selskapet skal bl. a. være pådriver og utvikler av det eksisterende næringslivet, arbeide for å etablere nye selskaper og offentlig virksomhet, samt skape aktiviteter, planlegge og gjennomføre disse i Lindesnesregionen.

Mandal kommune ønsker å jobbe for attraktive boligtomter, økt kulturtilbud og god infrastruktur. Kommunen ønsker en vekst av handel i sentrum hvor ekspansjon skal skje på Rutebilstasjonen i Øvrebyen, samtidig som det skal legges til rette for kvalitetsmessig utbygging med en del handelsvirksomhet på Nedre Malmø. Det er i september 2012 meldt oppstart for både regulering av Rutebilstasjonen i Øvrebyen og hotelltomta m.m. på Nedre Malmø. For å skape utvikling og stoppe handelslekkasjen ut av byen er det viktig å se byen samlet.

På Skinsnes er det et pågående planarbeid som bl.a. omhandler en transformasjon av dagens nærings- og industriområdene til forretning- og kontor med en fremtidsrettet infrastruktur.

Innseilingen til Mandal - fotograf: Odd Arne Nomedal, Fotofabrikken     Verven - fotograf: Odd Arne Nomedal, Fotofabrikken

Det er stor byggeaktivitet i Mandal, noe man ser ved innseilingen til Mandal. Det er også planer for videre utbygging i dette området. Rett utenfor sentrum er det også prosjekter på gang med attraktive boliger og leiligheter. De mest nærliggende er kommunens eget område på Skinsnesheia, fortetting på Sånum og nye leiligheter på Vestnes på det gamle området til Båtservice.

Gismerøya industriområde - fotograf: Odd Arne Nomedal, Fotofabrikken      Strømsvika - Sodevika - fotograf: Odd Arne Nomedal, Fotofabrikken

Mandal kommune ønsker å satse på sjørettet industri- og næringsvirksomhet. I den nylig vedtatt planen for Strømsvika - Sodevika er det lagt til rette for nettopp dette. På Gismerøya er det flere store maritime bedrifter etabler, og man ser at det er behov for en stor industrihavn. Det er allerede etablert industri med stor kompetanse innen produksjon og vedlikehold, og en utvidelse av industriområdet er under planlegging. Like ved Strømsvika finner du også Jåbekk industriområde som nærmest er ferdig utbygd. På øst/nordsiden av dette området er det nå under regulering et nytt industri/næringsområde på ca. 400 daa. 

I kommuneplanen for 2015 - 2027, vil en også se på om område N4, nord for Stusvik kan utnyttes til industriformål. Dette er litt avhengig av en eventuell endring av trasevalg for ny 4-felts E39.