Sammen mot barne- og ungdomskriminalitet i Lindesnesregionen

i kategorien Sammen mot barne- og ungdomskriminalitet i Lindesnesregionen Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv

Kjernegruppene er et tiltak iverksatt av SLT

""Eller er du som ung bekymret for deg selv eller for en venn? I Mandal har vi en kjernegruppe; et lavterskeltilbud til ungdom fra 12 - 23 år som det er knyttet en bekymring rundt.

Hva er en kjernegruppe?

 • Et lavterskeltilbud til ungdom fra 12 - 23 år som det er knyttet en bekymring rundt
 • kjernegruppen består av faste medlemmer fra ulike offentlige etater
 • en kjernegruppe er positiv, løsningsfokusert og opptatt av at en gjennom dialog kommer frem til gode og konkrete løsninger
 • i kjernegruppen møter ungdommen sammen med foresatte
 • samarbeidet skal være handlingsrettet og forpliktende
 • det er en kjernegruppe på hver ungdomsskole og på Mandal Videregående skole.

 • (Kjernegruppe for de over 18 år har annen lokalisering. Ta kontakt)

Kjernegruppe består av faste medlemmer fra skole, helsestasjon, barnevern, familiesenter, psykisk helse, forebyggende politi.


Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!

Telefon Mandal kommune: 38 27 30 00

Last ned informasjonsfolder i lenken under

 


SLT logo linreg

 HVA ER SLT?

Siri Løvås Severinsen er ansatt i en interkommunal stiling som SLT koordinator og skal lede regionens prosjektarbeidet. Hun har tidligere erfaring fra arbeid innen psykisk helse, kriminalomsorgen og fra ulike prosjekter. Hun tiltrådte 20. august 2012 og skal jobbe etter SLT modellen.

 

Kontaktinformasjon prosjektleder:

Siri Løvås Severinsen | tlf. 488 68 587 | epost:


SLT står for å samordne lokale, forebyggende tiltak mot rus, vold og kriminalitet. SLT er en arbeids modell som skal sikre at de ressursene som allerede finnes hos kommunen og politiet, utnyttes best mulig og blir mer samkjørt og målrettet. Modellen er utviklet av Det kriminalitetsforebyggende råd, KRÅD www.krad.no for å hjelpe norske kommuner til å bruke kreftene sine mest mulig effektivt i møte med disse utfordringene.

SLT er i hovedsak rettet mot barn og unge og deres foreldre og foresatte. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.

Organiseringen av SLT- arbeidet

Mandal kommune er vertskommune, og er SLT er organisert under Familiens hus. Det er en arbeidsgruppe i hver kommune, som er ulikt sammensatt. Arbeidsgruppa bistår SLT i det forebyggende arbeidet.
Det utførende nivå står for det direkte rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet. Her finnes alle som er i direkte kontakt med barn og unge

Hva er forebygging?

 • Satse systematisk på å unngå kriminalitet, fremfor å reparere
 • Analysere hvor og hvordan problematisk adferd oppstår, for deretter å sette inn riktig tiltak
 • Mangfoldig innsats fra sosiale miljøer, enkeltpersoner og fysiske omgivelser
 • Sørge for gode og stimulerende oppvekstvilkår for barn og unge

Hva er SLT koordinators rolle?

SLT skal koordinere behov og ressurser, og fungere som bindeledd, pådriver og inspirator i SLT nettverket. Oppgavene kan være svært varierende, men fire nøkkelord beskriver likevel kjernen i virksomheten

 • Identifisere problemområder
  • Hva er de største utfordringene for barn og unge mennesker i din kommune?
  • Hvem av dem er spesielt utsatt for å havne i enda større vanskeligheter?
  • Hvordan kan disse få best mulig hjelp til å mestre livet sitt og unngå rus, vold og kriminalitet
 • Innhente og formidle kunnskap
 • Planlegge og iverksette tiltak - gi ansvar
 • Aktiv samordning.

 

rapport kjernegrupper

Evaluering av kjernegrupper - rapport