I henhold til bestemmelser i Plan- og bygningsloven skal alle område- og detaljreguleringsplaner legges ut til offentlig ettersyn. Dette skal annonseres i minst en avis som er vanlig å lese på det aktuelle stedet. Planene skal ligge ute til offentlig ettersyn i minst 6 uker. I denne tiden vil det være mulig å komme med innspill til planforslaget. Disse innspillene vil følge saken til neste politiske behandling.

Forslag til plankart og reguleringsbestemmelser vil ligge i papirutgave på Tjenestetorvet, Mandal Rådhus, i tillegg til at de ligger under gjeldende plan i pdf-format.

Alle planer som ligger ute til offentlig ettersyn og hvor fristen for innsendinger/merknader ikke er gått ut - skal du finne her. Er det tomt - betyr det at det ikke er noen planer som ligger ute til offentlig ettersyn.

Tags: regulering

Offentlig ettersyn – detaljregulering for Gartnerihagen, Krossen

i kategorien Planer - offentlig ettersyn Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv

gartnerihagenPlanutvalget vedtok i møte 22. november 2017 å legge detaljregulering for Gartnerihagen, Krossen ut til offentlig ettersyn. Frist for innsending av merknader er 24. februar 2018. 


Detaljreguleringen omfatter i hovedsak gnr./bnr. 99/27 mellom Daleveien og Mandalselva, i gjeldende reguleringsplan for Krossen.
Det gis i planforslaget mulighet for oppføring av eneboliger og eneboliger i rekke samt at det tilrettelegges for grønnstruktur langs Mandalselva. Det planlegges også felles nærlekeplasser i tilknytning til boligene. 

Planforslaget med bestemmelser og eventuelt andre dokumenter kan her:

pdfPlanbeskrivelse

pdfPlankart

pdfReguleringsbestemmelser 

Se området plassert i kart her

Dersom du ikke har tilgang til internett, og ønsker utskrift av plankart og bestemmelser, kontakt Tjenestetorvet på tlf: 38 27 30 00. Planforslaget med tilleggsopplysninger ligger også tilgjengelig på Tjenestorvet, Rådhuset.

Eventuelle spørsmål om planen kan rettes til saksbehandler - Kristin Søndersrød Ose

Kommentarer/merknader

Eventuelle kommentarer til planforslaget eller bestemmelsene sendes:
Teknisk forvaltning, Postboks 905, 4509 Mandal eller via e-post

Frist

24. februar 2018


En reguleringsplan er et juridisk dokument som består av plankart og bestemmelser. En vedtatt reguleringsplan viser hvordan et område kan benyttes i framtiden; for eksempel hva slags bebyggelse det er tillatt å oppføre.

For at flest mulig skal få anledning til å komme med sin mening om reguleringsplaner som blir laget er det i plan- og bygningsloven stilt krav om at planforslag skal legges ut til offentlig ettersyn. Dette innebærer at alle som ønsker har anledning til å se på planforslaget, samt sende inn merknader til dette. Merknadene som kommer inn ved offentlig ettersyn skal tas med og vurderes i saksframstillingen til neste politiske behandling av saken. I en del saker blir planen sendt til offentlig ettersyn flere ganger før den blir vedtatt.