Nøkkeltall 2014 for Mandal kommune

i kategorien Kommuneøkonomi Publisert . Sist endret .

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

nokkeltall 2014

En undersøkelse blant innbyggerne i Mandal i fjor viste at de aller fleste er godt fornøyd med tjenestene fra kommunen. Men det finnes naturligvis forbedringspotensialer, og mange sa også at de ikke vet hva kommunens penger brukes til.

Bystyret bestemte derfor at det skulle lages en brosjyre til alle innbyggerne med informasjon om hvor pengene kommer fra og hva de brukes til. Denne brosjyren finner du her. 

 

 

 

  

 

Kommuneøkonomi

i kategorien Kommuneøkonomi Publisert . Sist endret .

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Kommunene får penger fra staten, kalt rammetilskudd, beregnet ut fra antall innbyggere, befolkningssammensetning, areal mv. Dette rammetilskuddet er, sammen med Mandal kommunes andel av innbetalt skatt, kommunens største inntekt. I tillegg kan kommunen ta gebyrer for tjenester de utfører etter gjeldende regler. Renter av bankinnskudd, og avkastning på aksjer og lignende, er også en stor inntektspost for Mandal kommune. Det er også mulig å innføre eiendomsskatt fra innbyggere og bedrifter. Denne muligheten har Mandal kommune valgt å ikke benytte.

Kommunen har da sine inntekter, som de må prioritere bruken av. Det er mange lovpålagte oppgaver som skal utføres, og det er en krevende jobb å få budsjettet i balanse med de midler man har til rådighet.


Det er rådmann som fremmer forslag til budsjett. Det har da i forkant vært en lang prosess med å få dette på plass. Dette settes opp i lovfestede skjemaer, og resultatet av dette må vedtas av Bystyret, før det foreligger et endelig budsjett for neste år. De enkelte enhetene blir gitt en ramme for hvor mye de kan bruke dette året. Dette må de fordele på utgifts- og inntektsposter, så man får en oversikt over hva slags type utgifter og inntekter kommunen har totalt. Det beregnes samtidig forventet budsjett for de tre neste årene også, så vi får en økonomiplan som går over 4 år.

Det må også lages et budsjett for forventede investering neste år, og de tre påfølgende, så vi får en fireårsplan her også. Her henter kommunen inn lånemidler for å finansiere, i tillegg til inntektene nevnt tidligere. Renter og avdrag belastes driften, og begrenser tilgangen på midler til drift betydelig.

Enhetene må annenhver måned rapportere på om de følger budsjettet, eller om det er fare for overskridelser.

Når året er slutt avsluttes regnskapet, og vi får det økonomiske resultatet av årets drift og investeringene. Dette skal så revideres og godkjennes av Bystyret.

Mandal - 9. best i landet!

i kategorien Kommuneøkonomi Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv

Kommunebarometer logo

Kommunal Rapport rangerer hver år alle landets kommuner basert på 124 ulike nøkkeltall innenfor 12 ulike sektorer. Hensikten er å sammenlikne og gi et bilde av hvordan kommunene driver. Det foreløpige barometeret for 2016 er nå offentliggjort og Mandal kommer her på en 9. plass.

 

 

Politiske møter

Ingen hendelser