SØK ETTER POLITISKE SAKER, MØTER OG MEDLEM HER

I innsynsløsningen vår finner du innkallinger og protokoller til bystyret, driftsstyret og planutvalget. 

Driftsstyret

i kategorien Driftsstyret Publisert . Sist endret .

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Driftsstyret har 9 medlemmer. Driftsstyret er kommunens formannskap og velges etter reglene i kommunelovens § 8.

Leder for driftsstyret er ordføreren, varaordfører er nestleder.

Medlemsliste for utskrift

Alle saker som skal behandles i bystyret, skal normalt først behandles av driftsstyret, og driftsstyret skal avgi innstilling  til bystyret. Innstillingen skal på en kort og oversiktlig måte gjøre rede for hva saken dreier seg om og gi forslag til vedtak. Dette gjelder saker om  økonomiplan, årsbudsjett, skattevedtak, regnskap og i andre saker/sakstyper som ikke bystyret har lagt til annet utvalg, og ellers saker  som bystyret bestemmer. Bystyret kan  tillegge driftsstyret avgjørelsesmyndighet.

Driftsstyret er administrasjonsutvalg etter kommunelovens § 25, supplert med 2 medlemmer fra de ansattes organisasjoner. Administrasjonsutvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Rådmannen har ansvaret for at de saker som legges fram for driftsstyret  er forberedt på forsvarlig måte og i samsvar med de regler som lov, reglementer og andre bindende bestemmelser gir.

  • Driftsstyret innehar hastekompetansen (kommuneloven §13 nr.1).
  • Driftsstyret delegeres myndighet til å avgjøre saker om fritak for politiske verv, og til å foreta suppleringsvalg (kommuneloven §§15 nr.2 og 16 nr.3).
  • Driftsstyret disponerer budsjettets poster for tilleggsbevilgninger, i den utstrekning dette ikke er lagt til andre. Driftsstyret kan delegere disponeringen til ordføreren, dersom det finnes hensiktsmessig.
  • Driftsstyret er valgstyre etter valgloven §4-1.
  • Driftsstyret er kontrollutvalg i alkoholsaker.
  • Driftsstyret, supplert med 2 medlemmer fra de ansattes organisasjoner, er administrasjonsutvalg etter kommuneloven §25

Les også om:
Politisk organisering

Politiske møter

Ingen hendelser