SØK ETTER POLITISKE SAKER, MØTER OG MEDLEM HER

I innsynsløsningen vår finner du innkallinger og protokoller til bystyret, driftsstyret og planutvalget. 

Bystyret

i kategorien Bystyret Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 1 / 5

Sjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Bystyret har 35 medlemmer, direkte valgt av kommunens innbyggere. Funksjonstiden er 2015 – 2019.

Ordfører er Alf Erik Andersen (FrP), varaordfører er Ingvild Wetrhus Thorsvik (V).

Bystyret er kommunens øverste organ, og har myndighet til å behandle og avgjøre alle typer saker i kommunen. Imidlertid har bystyret delegert sin avgjørelsesmyndighet i en lang rekke sakstyper til andre politiske utvalg som for eksempel planutvalget og landbruksnemda, eller til administrasjonen. Alle saker som skal behandles i bystyret, blir normalt først behandles av driftsstyret.

Medlemsliste 


Bystyret velger blant sine medlemmer et driftsstyre på 9 medlemmer.

Bystyret oppretter, endrer eller nedlegger andre politiske organer, fastsetter medlemstall for disse, velger leder og nestleder, og fastsetter organets ansvars- og arbeidsoppgaver, herunder om organet skal ha direkte innstillingsrett til bystyret, jfr. kommuneloven §10 nr.2.

Les også om:
Reglement for Mandal Bystyre
Politisk organisering

Åpen spørretid i bystyret

i kategorien Bystyret Publisert . Sist endret .

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Åpen spørretid i bystyret: alle innbyggere i Mandal kan stille spørsmål til ordføreren og få svar i bystyremøte. Spørsmål må være skriftlige og være ordføreren i hende senest to dager før møtet.

Politiske møter

Ingen hendelser