Retningslinjer for åpenhet og innsyn i Mandal kommune

i kategorien Åpenhet og innsyn Publisert . Sist endret .

Brukervurdering: 1 / 5

Sjerne aktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 1. Generelt.
  Mandal kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Alle ansatte og folkevalgte har et ansvar for at dette prinsippet etterleves. Alle skal være seg bevisst at de i sitt arbeid og omtale danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.


 2. Informasjonsansvar.
  Mandal kommune skal tilrettelegge for at innbyggerne får mest mulig utfyllende informasjon om kommunens virksomhet som forutsatt i kommunelovens § 4.

  All synliggjøring av kommunens virksomhet og medarbeidere er i utgangspunktet positiv. Rådmannen, kommunalsjefer og enhetsledere har ansvar for å gi opplysninger til media på vegne av sitt arbeidsområde. Andre arbeidstakere kan også gi konkret saksinformasjon når dette skjer i forståelse med leder. Ordfører, varaordfører og rådmann har generell fullmakt til å gi opplysninger og uttalelser om hele kommunens virkefelt.


 3. Ytringsfrihet.
  Ansatte i Mandal kommune har ytringsfrihet. Det innebærer at den enkelte ansatte kan uttale seg til media og andre instanser om spørsmål innad i virksomheten, om kritikkverdige forhold og utilsiktede virkninger av kommunale vedtak, dog innenfor grensene som gjelder for lovbestemt taushetsplikt. Den enkelte ansatte skal i den sammenheng gjøre oppmerksom på at det dreier seg om personlige ytringer og ikke ytringer på vegne av kommunen. Kommunal stillingstittel, brevark eller e-post skal ikke brukes i slike anledninger.


 4. Møteoffentlighet.
  Enhver har rett til å overvære møtene i folkevalgte organer i Mandal kommune. Alle folkevalgte organers møter er offentlige, med mindre annet følger av kommunelovens § 31. 
  Kommunen skal tilstrebe at video og lyd i størst mulig grad streames fra kommunale møter


 5. Dokumentoffentlighet.
  Mandal kommune skal legge forholdene mest mulig til rette for innsyn i kommunens dokumenter. Kommunen skal praktisere meroffentlighet slik at selv om kommunen har hjemmel til å unnta et dokument fra offentlighet, skal det vurderes om det likevel kan gis helt eller delvis innsyn. Inneholder et dokument opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt, kan dokumentet likevel utleveres dersom de taushetsbelagte opplysningene kan tas ut av dokumentet, eller ved at navn og andre identifiserende kjennetegn fjernes.

  Ved utlysing av stillinger skal det alltid opplyses at navn på søkerlisten vil offentliggjøres. Bare unntaksvis vil anmodninger om å unnta navn fra søkerlisten bli tatt til følge.

  Ved innhenting av anbud skal det etter anbudsfristens utløp settes opp en sammenlignbar liste over de inngitte anbud. Anbudsoversikten er offentlig.

Internett er en av de viktigste kanaler for informasjon og dialog med innbyggere. Sakspapirer, også for kommunale selskap og for interkommunale samarbeidsfora som Mandal er med i skal offentliggjøres på Internett.


 Vedtatt av Mandal bystyre 13.9.2012.

Politiske møter

Ingen hendelser