Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

i kategorien Råd for likestilling av funksjonshemmede Publisert . Sist endret .

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
Mandal kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et kommunalt oppnevnt organ som arbeider etter prinsippet om universell utforming samt for at funksjonshemmede skal ha full deltagelse og likestilling i samfunnet. Her finner du medlemsliste, møteprotokoller m.m.

Lov om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

"Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m" trådte i kraft 10. september 2007. Loven pålegger kommunene å ha et råd eller en representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Rådet er et kommunalt utvalg etter § 10 nr 1 i kommuneloven, og et forvaltningsorgan etter § 1 i forvaltningsloven.

Formål

Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal sikres åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er spesielt viktig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder blant annet tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Rådet er et samarbeids - og rådgivende organ for kommunen i saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevnes behov og interesser. 

Rådets sammensetning

Rådet er sammensatt av representanter fra ulike interesseorganisasjoner for funksjonshemmede og representanter fra de ulike politiske partier. Rådet består av 5 representanter med personlige vararepresentanter

Medlemmene er:
Per E Bratteberg - leder - mail: - mobil: 990 45 420
Jorun N Stallemo - nestleder
Inger Bentsen - medlem
Helge Pedersen - medlem
Tove Kristiansen - medlem
Hallfrid Jostedt - sekretær - mail:  | telefon:918 02 374
 

Politiske møter

Ingen hendelser